منشور اخلاقی و اداری کارکنان شهرداریهای کشور

ما کارکنان شهرداری خدمتگزار مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری و ارزشهای اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهم نمود .

1-شهروندمداری، احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت دقت ، سرعت ، بی طرفی، شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی .

2- رعایت نظم ، آراستگی پوشش ظاهری منطبق با ارزشهای دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار .

3- رعایت اصول قانونگرایی، وجدان کاری، تعهد سازمانی ، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدم سوء استفاده  از موقعیت شغلی .

4-امانتداری ، حفظ اسرار و اطلاعات ، ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل حال و آینده  در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات .

5- پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به  اصول صداقت ، صراحت ، صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی، تهمت ، غیبت، خبر چینی .

6- مشارکت جویی ، انتقاد پذیری و انتقال دانش ، تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان .

7-صرفه جویی ، حفظ بیت المال و جلوگیری از اسراف و  مصرف بیهوده  امکانات و اموال شهرداری .

8- کوشش مداوم برای ارتقاء ، دانش و مهارتهای شغلی و مطالعه ، تحقیق ، نوآوری و خلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات.

9- وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0