پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1/98مزایده و مناقصه مزايده 1398/09/171398/09/171398/09/171398/09/17مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه ، مزایده و تجدید مناقصه عمومی (نوبت اوتجهیز ، ساخت ، واگذاری مناقصه 1395/09/161395/09/161395/09/161395/09/16مشاهده اطلاعات کامل
تکمیل ساختمان شهرداری و واگذاری بهره برداری گلخانهآگهی مناقصه ، مزایده و تجدید مزایده عمومی (نوبت اول) مناقصه 1395/05/251395/05/251395/05/251395/05/25مشاهده اطلاعات کامل
فروش املاک شهرداری آگهی مزایده عمومی دونوبتی فروش املاک شهرداری (نوبت اول) مناقصه 1395/05/241395/05/241395/05/241395/05/24مشاهده اطلاعات کامل
احداث پارک و بهره برداری از جمعه بازارآگهی مناقصه و مزایده عمومی (نوبت دوم) مناقصه 1395/05/231395/05/231395/05/231395/05/23مشاهده اطلاعات کامل
نوبت دومآگهی مناقصه و مزایده عمومی مناقصه 1395/03/041395/03/041395/03/041395/03/04مشاهده اطلاعات کامل
منقصه عمومیمناقصه نگهداری از فضای سبز مناقصه 1395/02/191395/02/191395/02/191395/02/19مشاهده اطلاعات کامل
1395/1/18آگهی مناقصه و مزایده عمومی(نوبت اول)(18فروردین1395) مناقصه 1395/01/181395/01/181395/01/181395/01/18مشاهده اطلاعات کامل
1فراخوان فراخوان 1393/11/141393/11/221393/11/151393/11/16مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0