مشخصات عمومی
مزایده و مناقصه
1/98
مزايده
شهرداری چهاردانگه
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه و مزایده عمومی

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید .

1- تعداد چاپ 2نوبت (مناقصه) (نگهداری فضای سبز ناحیه 1 )سپرده (به ريال)1.410.000.000 (مبلغ پیمان)(به ريال)28.200.000.000

2- تعداد چاپ 2نوبت (مزایده )(اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد)سپرده (به ريال) 900.000.000

3-تعداد چاپ 2نوبت (مزایده)( بهره برداری از پنجشنبه بازار گلشهر) سپرده(به ريال)50.000.000

4- تعداد چاپ 2نوبت  (مزایده)( بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر) سپرده (به ريال) 150.000.000

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه یا مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز از چاپ آگهی نوبت دوم به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه، روبروی سه راه بوتان ، خیابان شهید حاجی احمد پلاک10 ساختمان مرکزی شهرداری ، طبقه اول ، امور قراردادها مراجعه نمایند .تلفن تماس 5-55279294

توضیح :

1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از دو روش ذیل ارائه می گردد .

-ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ اعلامی در جدول فوق که به مدت 90روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .

-واریز مبلغ سپرده به حساب شهرداری چهاردانگه به شماره 0108473677008 بانک ملی شعبه 1602 چهاردانگه.

-هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.

-هزینه خرید اسناد مبلغ 1.000.000 ريال می باشد .

 

قوانین
1398/09/17
1398/09/17
1398/09/17
1398/09/17
1398/09/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0