مشخصات عمومی
تجهیز ، ساخت ، واگذاری
آگهی مناقصه ، مزایده و تجدید مناقصه عمومی (نوبت او
مناقصه
امور قراردادها عمران ، روابط عمومی
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه ، مزایده و تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول )

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریث ها نسبت به به برگزاری مزایده و مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید .

ردیف

مناقصه/مزایده

عنوان

مبلغ قرارداد (به ريال)

سپرده(به ريال)

1

مناقصه عمومی

خرید تجهیزات و تکمیل ابنیه مجتمع تجاری فرهنگی(سینمایی)گلشهر

10.000.000.000

500.000.000

2

مناقصه عمومی

تجهیز و تکمیل سالن آمفی تئاتر پروژه سینمایی چند منظوره سینمایی گلشهر

6.000.000.000

300.000.000

3

مناقصه عمومی

اجرای زیرسازی ،لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر

3.000.000.000

150.000.000

4

مزایده عمومی

واگذاری تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر

-

50.000.000

5

تجدید مناقصه عمومی یک نوبتی

احداث استخر گلشهر

15.000.000.000

750.000.000

 

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی (ردیف 5 پس از چاپ نوبت های اول و ردیف های 1 الی 4 پس از چاپ نوبت دوم به آدرس : بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه ، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری ، واحد امور قرارداد ها مراجعه نمایند .

تلفن تماس : 5-55279294


قوانین
1395/09/16
1395/09/16
1395/09/16
1395/09/16
1395/09/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0