مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی دونوبتی فروش املاک شهرداری (نوبت اول)
فروش املاک شهرداری
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مزایده عمومی دونوبتی فروش املاک شهرداری (نوبت اول)

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه شهرداری ها نسبت به برگزاری مزایده فروش املاک شهرداری طبق جدول زیر اقدام نماید .
 

 

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسنادو مدارک مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10روز پس از درج آگهی نوبت دوم به آدرس : بزرگراه آیت اله سعیدی چهاردانگه پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری واحد امور قراردادها مراجعه نمایند . تلفن تماس : 55279294و55279295

لازم به ذکر است مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5در صد% مبلغ کارشناسی برای هر قطعه می باشد .

توضیح :

1-   هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

2-  هزینه خرید اسناد مبلغ 500.000ريال می باشد .

قوانین
1395/05/24
1395/05/24
1395/05/24
1395/05/24
1395/05/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0