مشخصات عمومی
آگهی مناقصه و مزایده عمومی (نوبت دوم)
احداث پارک و بهره برداری از جمعه بازار
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه و مزایده عمومی (نوبت دوم)

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

1-  مناقصه عمومی (احداث بوستان چهاردانگه انتهای شهرک مطهری) مبلغ قرارداد 6.000.000.000ريال سپرده 300.000.000ريال

2- منقصه عمومی (احداث بوستان گلشهر انتهای خیابان طالقانی جنب مجتمع باران )مبلغ قرارداد 6.000.000.000ريال سپرده 300.000.000ريال

3-                        مزایده عمومی (بهره برداری از جمعه بازار چهاردانگه) مبلغ سپرده 30.000.000ريال

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10روز پس از درج آگهی به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی ،چهاردانگه ، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری واحد امور قراردادها مراجعه نمایند .

تلفن : 55279294و55279295

قوانین
1395/05/23
1395/05/23
1395/05/23
1395/05/23
1395/05/23
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0