مشخصات عمومی
آگهی مناقصه و مزایده عمومی
نوبت دوم
مناقصه
شهرداری چهاردانگه
مرحله تحويل اسناد


آگهی مناقصه و مزایده عمومی ( نوبت دوم  )30اردیبهشت1395

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید .

ردیف

نوع آگهی

عنوان

مبلغ قرارداد(به ريال)

سپرده (به ريال)

1

مزایده عمومی

بهره برداری از میادین میوه و تره بار سطح شهر (کانکس میوه و تره بار )

-

50.000.000

2

مناقصه عمومی

اجرای زیر سازی و آسفالت معابر نواحی

125.000.000

2.500.000.000

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسنادو مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس چاپ نوبت دوم ،به آدرس بزرگراه آیت سعیدی چهاردانگه ، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری چهاردانگه ،واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

تلفن تماس 5-55279294

توضیح :

-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

-هزینه خرید اسناد 500.000 ريال می باشد.

 


قوانین
1395/03/04
1395/03/04
1395/03/04
1395/03/04
1395/03/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0