مشخصات عمومی
مناقصه نگهداری از فضای سبز
منقصه عمومی
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول )

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید .

ردیف

عنوان

مبلغ قرارداد(به ريال)

سپرده (به ريال)

1

نگهداری فضای سبز نواحی 1و3

13.100.000.000

655.000.000

2

نگهداری فضای سبز ناحیه 2

17.500.000.000

875.000.000

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسنادو مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس چاپ نوبت دوم ،به آدرس بزرگراه آیت سعیدی چهاردانگه ، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری چهاردانگه ،واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

تلفن تماس 5-55279294

توضیح :

-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

-هزینه خرید اسناد 500.000 ريال می باشد.

 

قوانین
1395/02/19
1395/02/19
1395/02/19
1395/02/19
1395/02/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0