مشخصات عمومی
آگهی مناقصه و مزایده عمومی(نوبت اول)(18فروردین1395)
1395/1/18
مناقصه
شهرداری چهاردانگه
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه و مزایده عمومی(نوبت اول)(18فروردین1395)

شهرداری چهاردانگه در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید:

ردیف

مناقصه/مزایده

عنوان

سپرده (به ريال)

مبلغ قرارداد(به ريال)

1

مناقصه

انجام امور خدمات شهری ناحیه یک1

775.000.000

15.500.000.000

2

مزایده

بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر

50.000.000

-

 

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ،ظرف مدت 10 روز پس از درج  آگهی نوبت دوم به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه ، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری چهاردانگه واحد امور قراردادها ،مراجعه نمایند.

تلفن تماس 5-55279294

                                                                     (روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری چهاردانگه)


قوانین
1395/01/18
1395/01/18
1395/01/18
1395/01/18
1395/01/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0